HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| หน้าที่และภาระกิจ
 

บันทึกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ชม 5 ครั้ง  

 

งานบริการคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล หมายเลขโทรศัพท์ 053-944471-72

              

มีภารกิจหลัก คือ

1.   ให้บริการผู้ป่วยโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภายใต้การเรียนการสอนของคณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป โดยเป็นผู้ป่วยที่มาจาก

         - ผูัป่วยใหม่ที่ส่งมาจากคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก (โดยเรียงตามลำดับคิว)

         - ผู้ป่วยเก่าที่ทำการรักษาต่อเนื่อง

         - ผู้ป่วยเก่าที่เรียกรับการรักษาเพื่อคงสภาพช่องปากทุก 6 เดือน

         - ผู้ป่วยใหม่และเก่าที่รอรับการรักษาตามลำดับแต่มีอาการก่อนเรียกรับการรักษา

 วัน-เวลา ปฎิบัติงานของนักศึกษา  วันจันทร์เช้า-บ่าย , วันอังคารบ่าย , วันพุธบ่าย , วันพฤหัสบดีเช้า ,  วันศุกร์เช้า

2. งานให้บริการผู้ป่วยโดยอาจารย์ทันตแพทย์ ในวันที่ไม่มีการปฎิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์

2.  งานสนับสนุนการเรียนการสอน การอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ที่ลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมประสม เพื่อการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.  งานสนับสนุนการวิจัย โดยให้การสนับสนุนแก่อาจารย์ทันตแพทย์  นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรีและหลังปริญญา ที่มีความประสงค์ใช้คลินิกฯและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำวิจัย

4.   งานอื่นๆ  ที่โรงพยาบาลทันตกรรมมอบหมายให้ปฏิบัติ

โดยมี     นางสาวบัวแก้ว ดวงทิพย์  เป็น รักษาการหัวหน้าคลินิก

     

  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440