HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| บุคลากร
 

บันทึกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ชม 4 ครั้ง  นางสาวบัวแก้ว ดวงทิพย์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ชำนาญงาน)
รักษาการหัวหน้าคลินิก


                                                                                                             
    นางอำไพ พโลศิลป์                                            นางเบณจวรรณ  สุภาวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม                                         ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 

                                                         
 นางศิริพรรณ ปัญญารักษา                                           นางลัดดา ไชยแก้ว 
                    พนักงานปฎิบัติงาน                                    ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ชำนาญงาน)

                                                               
           นายสุชาติ กาทู 
          พนักงานบริการทั่วไป 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440