HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| ภาระกิจงานบริการคลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ
 

บันทึกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ชม 2 ครั้ง  

 งานบริการคลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ  หมายเลขโทรศัพท์ 053-944469
                                          
     
มีภารกิจหลัก คือ
1.       งานบริการทางคลินิกเป็นคลินิกที่สนับสนุนการเรียนการสอน งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชิงรุกและการบริการชุมชน    คลังของสื่อด้านสุขภาพช่องปาก ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ จัดเสียงตามสายในคณะ บอร์ดเผยแพร่ความรู้ และจัดทำแผ่นพับวางตามจุดต่าง ๆ ในคณะ
2.       งานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ต่าง ๆ ในงานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
3.       งานสนับสนุนการวิจัย ด้าน Health promotion and prevention เป็นงานวิจัยด้านส่งเสริมและป้องกัน และสนับสนุนงานวิจัยด้านส่งเสริมและป้องกันแก่บุคลากรในคณะและนอกคณะ งานสนับสนุนและประสานงานการสร้างเสริมสุขภาพในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการประสานงานสนับสนุนให้เกิดงานส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในคณะ
4.       งานบริการวิชาการการให้บริการทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม
 5.  งานอื่นๆ งานบริหารและจัดการคลินิก งานวางแผนการใช้วัสดุทางทันตกรรม  และวัสดุสิ้นเปลืองแก่นักศึกษา จัดเตรียมเอกสารและจัดทำคู่มือระเบียบการ ปฏิบัติงาน ในการลงปฏิบัติงานในคลินิกแก่นักศึกษา จัดบุคลากรปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ ดูแล เก็บรักษา วัสดุ-ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาทั้งในและ ภายนอกคณะ
โดยมี นางรัตนา   บัวลอย     เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่คลินิก    


 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440