HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| บุคลากร
 

บันทึกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ชม 1 ครั้ง  


รัตนา บัวลอย
นักสุขศึกษา  6
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่                             
นายธงชัย ปรีชา                                  นางนันทนัช    วงค์คำ
นักสุขศึกษา  6                                        นักวิชาการศึกษา 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440