HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| แนะนำ
 

บันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ชม 1 ครั้ง  

งานบริการคลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ  โทรศัพท์ 053-944469
                         
                 
งานบริการคลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ    เป็นคลินิกที่สนับสนุนการเรียนการสอน งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชิงรุกและการบริการชุมชน    คลังของสื่อด้านสุขภาพช่องปาก ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ จัดเสียงตามสายในคณะ บอร์ดเผยแพร่ความรู้ และจัดทำแผ่นพับวาง


  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440