HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| งานบริการคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
 

บันทึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ชม 4 ครั้ง  

บริการด้านทันตกรรมจัดฟัน    งานบริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลทันตกรรม   คณะทันตแพทยศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 053-944464   สถานที่  ชั้น 3 อาคาร 2
    
     
ภารกิจหลัก

 

  1. บริการด้านทันตกรรมจัดฟัน เป็นคลินิกที่ให้บริการด้านการจัดฟัน ซึ่งมีทั้งการจัดฟันชนิดติดแน่น การจัดฟันชนิดถอดได้ และการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้น
  2. งานการให้บริการโดยอาจารย์ทันตแพทย์  นักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท  และนักศึกษาปริญญาเอก โดยการควบคุมโดยอาจารย์ทันตแพทย์
  3. มีห้องแลปสำหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ทันตแพทย์  นักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท   และปริญญาเอก
  4. งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  การอำนวยความสะดวกให้อาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สนับสนุนงานวิจัยให้แก่อาจารย์  นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก
  6. สนับสนุนงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
  7. งานอื่นๆ งานบริหารและการจัดการภายในคลินิก

- โดยการวางแผนจัดอัตรากำลัง และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเดือน

- วางแผนการใช้วัสดุทางทันตกรรม เพื่อช่วยให้การรักษาผู้ป่วยและการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี   ประสิทธิภาพ

- วางแผนการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์  การดูแลรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- ให้ความร่วมมือและการจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา ทั้งในและภายนอกคณะ

โดยมี   นางมยุรี    ปละมัย   เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่คลินิก       
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440