HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| บุคลากร
 

บันทึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ชม 17 ครั้ง  นางมยุรี ปละมัย
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
ปฏิบัติงานด้านบริหาร


                                                          
นางพรรณี  บุญแจะ                                                             นางกัญญา พงษ์ทิพย์ถา
   ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม                                       พนักงานบริการ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 

                                                          
                   นายสมชาย แก้วหล้า                                            นางสาวกัลยา สิทธิผล 
               พนักงานบริการ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)               ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
                             
                                                      

         นางสาวสิรินทรา  ดวงอาภัย                                         นางสาวณัฐกฤตา ตุงคะรัตน์
                เจ้าหน้าที่สำนักงาน                                              ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 


   นางสาวพิไลลักษณ์ หมอกวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

                                                       
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440