HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| แนะนำ
 

บันทึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ชม 7 ครั้ง  

งานบริการคลินิกทันตกรรมจัดฟัน   โทรศัพท์ 053-944464
                 
งานบริการคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  รวมทั้งงานแลปทันตกรรมจัดฟัน โดย อาจารย์และนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 

   
  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440