HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันแห่งศาสตร์และวิทยาการชั้นสูงทางทันตกรรมเพื่อสังคม
Institute of Advanced Dental Sciences for Society
พันธกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม รวมถึงเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • วิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเชื่อมโยงกับปัญหาของชุมชนและสังคม 
 • ให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
 • ให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
 • ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่นล้านนา  รวมถึงอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ค่านิยม คณะทันตแพทยศาสตร์
“Happy PMQA”
Public Mind           จิตสาธารณะ
Morality                  คุณธรรม
Quality Focus        เน้นคุณภาพ
Adaptability           การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
Happy Learning    เรียนรู้อย่างเป็นสุข


ภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินภารกิจตามแนวปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒน-ธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่พึงกระทำ เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในพันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดไป
วัตถุประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์
 1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีปริมาณเหมาะสมกับศักยภาพของคณะฯ
 2. พัฒนาด้านการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม
 3. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการทางทันตกรรมต่อสังคม
 4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะฯ ให้มีศักยภาพและคุณธรรม รวมทั้งสวัสดิการให้ดีขึ้น ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร ให้มีความรักและหวงแหนสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนางานด้านบริหาร วิชาการ และการบริการต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 6. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานของคณะฯ เพื่อให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถพึ่งตนเองได้
สถานที่
คณะทันตแพทยศาสตร์เป็น คณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐที่อยู่ใน ส่วนภูมิภาค มีอาคารที่ทำการ 8 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอก ในพื้นที่ 11 ไร่
 
ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2559 ชม 28557 ครั้ง