หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

010103

visitor since 
May 26th,2006

COMM_หน้าหลัก

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 กลุ่มที่เรียนวิชาทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนและคลินิก (DPRE 501)
ให้
download โปรแกรม cariogthai1024net  และ แบบฟอร์มสรุปcase ได้ที่ link ข้างล่างนี้
download  
cariogthai1024net  cariogthai1024net                     แบบฟอร์มสรุป case
 
ฟอร์มแจ้งความประสงค์_pdf
Download File Ethic

   
new สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ขอสำรวจโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
  เข้าฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลาฝึกงานระหว่าง วันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2562 (28 วัน)
  แจ้งความประสงค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2562
    Download แบบฟอร์ม ฟอร์มแจ้งความประสงค์_word ฟอร์มแจ้งความประสงค์_pdf
   
new ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ฟอร์มแจ้งความประสงค์_pdf
  สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ขอแจ้งกำหนดการเรียนการสอน
  กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 603) รหัสวิชา 415603
  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2562- วันที่ 4 ธันวาคม 2562 แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
  1. วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2562 ปฐมนิเทศ
  2. วันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2562 (28 วัน) ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่
  3. วันที่ 29  พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2562 สรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน และ
     วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และปัจฉิมนิเทศ 
  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องอยู่ร่วมในกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน
       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกช่วงการฝึกปฏิบัติงาน
        จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล
 

รายละเอียด อ่านต่อที่นี่

# สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน กำหนดส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามพร้อมกัน
  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  กำหนดการ
  05.30 - 06.00 น. พร้อมกันที่หน้าอาคาร 4 และอาคาร 6
  06.00 - 08.00 น. ทยอยออกเดินทาง
   
  คู่มือนักศึกษา กระบวนวิชา DCOM 415603
  คู่มือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม วิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 415603)
    DownLoad คู่มือ
   
  คู่มืออาจารย์พิเศษภาคสนาม กระบวนวิชา DCOM 415603
  DownLoad

ประกาศภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน สาขาทันตกรรมทั่วไป สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปี

1. คู่มือและแนวทางการให้การรักษาผู้ป่วยทันตกรรมพร้อมมูล(ท.ทป.602) ปีการศึกษา 2563

Click Down Load คู่มือ     Click Down Load ภาคผนวก

2. คู่มือปฏิบัติงาน คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล ปีการศึกษา 2563

Click Download คู่มือคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

3. การจัดทำรายงานรูปเล่ม โดยมีรายละเอียดและรูปแบบการเก็บข้อมูลตามที่ ศ.ป.ท.ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถ download ดูข้อมูลได้จาก www.cda.or.th

4. ตารางการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย.2564 - 12 ต.ค.2564)

    ตารางการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่   3 ธ.ค.2564 -  23 มี.ค.2564)

5. เอกสารสำหรับนักศึกษา UG

    5.1 เอกสาร บันทึกการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก (A1 และ A2)

         - บันทึกการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก รุ่นที่ 1

         - บันทึกการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก รุ่นที่ 2

   5.2  เอกสาร ประกอบแผนการรักษา

6. Course Syllabus กระบวนวิชา 426602, 426603, 426671, 426681

     6.1  กระบวนวิชา คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล (426602)

     6.2  กระบวนวิชา คลินิกการจัดการปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม (426603)

     6.3  กระบวนวิชา สัมมนาการจัดการปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม (426671)

     6.4  กระบวนวิชา ทันตกรรมพร้อมมูล (426681)

                      - เอกสารบรรยาย วิชา 426681  CDC

                6.4.1  กำหนดการ 681 UG รุ่น 1 ปีการศึกษา 2563

                6.4.2  กำหนดการ 681 UG  รุ่น 2  ปีการศึกษา 2563

7.  รายการหัวกรอ สำหรับ นทพ.ปี 6 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

8.   เอกสารที่ใช้ในคลินิก
                      8.1 ใบ  Treatment   
                      8.2 ใบ Charting  
                      8.3  ใบ  Design
 

                 

หลักสูตรหลังปริญญา/ฝึกอบรม

E-learning: ชีวีมีสุข ทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

E-learning: DPPR 483 กระบวนวิชาทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์


ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.