HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของคณะ และมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 11 โครงการ   เช่น พิธีทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ  พิธีรดน้ำดำหัว  คณบดี อดีตคณบดี  และเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี  เป็นต้น 
            ในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะฯ ได้จัดกิจกรรม “ทันตะรวมใจ ทำไทยให้สะอาด” เพื่อสนับสนุนโครงการ Clean up the world  โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    และคณะฯ ได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน   โดยควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด      ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยลงจากเดิม   อย่างน้อยร้อยละ  10

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2552 ชม 6730 ครั้ง