HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ
ประวัติ
ผู้บริหาร
• โครงสร้าง
 

 
  MIS โรงพยาบาลทันตกรรม

 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)


 

 
  หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

 ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียนและประสานสิทธิ์

 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

 คลินิกทันตรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกทันตกรรมบูรณะ

 คลินิกปริทันตวิทยา

 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

 คลินิกบัณฑิตศึกษา

 คลินิกบริการวิชาการสำหรับอาจารย์

 คลินิกทันตกรรมพิเศษ 

 หน่วยผ่าตัด วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย

 ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 ทันตกรรมพระราชทาน

 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าทันตกรรมรากเทียม

 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม

 

 
| ประวัติความเป็นมา
 

บันทึกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ชม 11 ครั้ง  

ประวัติความเป็นมา
                คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตทันตแพทย์ ระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตบุคลากรของประเทศและมุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสุขภาพ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระดับต่างๆ เช่น ทันตแพทย์ระดับวุฒิบัตรทันตแพทยสภา เพื่อให้มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาเฉพาะทาง
    
                 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายจัดตั้งโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ประหยัดทรัพยากรและบุคลากร ทั้งให้เกิดความคล่องตัวและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแยกภารกิจด้านการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ด้านวัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนออกจากภาควิชา โดยมุ่งเน้นให้ภาควิชารับผิดชอบงานทางด้านวิชาการและงานด้านวิจัย และได้แยกคลินิกที่เคยบริหารงานโดยภาควิชามาดำเนินการภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลทันตกรรม

                  โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานใหม่ สังกัดส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ซึ่งแบ่งหน่วยงานย่อย เป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชา สำนักงานคณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรม โดยได้รับอนุมัติการแบ่งส่วนงานใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 หน่วยงานใหม่ โรงพยาบาลทันตกรรม มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีภารกิจดังนี้
                  1. ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ทั้งการบริการขั้นปฐมภูมิ จนถึงขั้นตติยภูมิโดยด้านการให้บริการ เป็นหน่วยงานรองรับการส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมจากหน่วยงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ
                  2. เป็นศูนย์กลางการรักษาทางทันตกรรมและให้คำปรึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมทางด้านวิชาการสาขาทันตแพทยศาสตร์แก่ทันตบุคลากรในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน
                  3. สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและให้คำปรึกษาด้านวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์
                  4. เป็นแหล่งแสวงหารายได้ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม
                  ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ โดยมีภารกิจดังนี้
                  1. สนับสนุนบุคลากรในคลินิก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานและให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน
                  2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
                  3. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางคลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440