HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ
ประวัติ
ผู้บริหาร
• โครงสร้าง
 

 
  MIS โรงพยาบาลทันตกรรม

 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)


 

 
  หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

 ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียนและประสานสิทธิ์

 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

 คลินิกทันตรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกทันตกรรมบูรณะ

 คลินิกปริทันตวิทยา

 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

 คลินิกบัณฑิตศึกษา

 คลินิกบริการวิชาการสำหรับอาจารย์

 คลินิกทันตกรรมพิเศษ 

 หน่วยผ่าตัด วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย

 ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 ทันตกรรมพระราชทาน

 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าทันตกรรมรากเทียม

 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม

 

 
| โครงสร้าง
 

บันทึกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ชม 11 ครั้ง   
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440