ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

อาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่ หัวใจเกินร้อย  
 
ชื่อโครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่ หัวใจเกินร้อย
ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการรักษาพยาบาล, นางสาววาสนา ใจคำแปง
ที่ทำงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ปี (ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2549)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  69,050   บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
          ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 433 คน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ทั้งภายนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอยู่ต่างจังหวัดประกอบกับมหาวิทยาลัยมี นโยบายให้นักศึกษา ได้พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ทุกคนได้ และมีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ตลอดจนรู้จักการบริหารเวลาและรับผิดชอบทางการศึกษาด้วยตนเองได้ ในขณะเดียวกันเมื่อนักศึกษามีปัญหาด้านต่างๆ เช่น การปรับตัว เหงา วิตกกังวล ปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก็ไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปขอรับคำปรึกษาจากใคร และจากข้อมูลข่าวสารจาดสื่อต่างๆ พบว่ามีนักศึกษาที่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ ที่จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือให้นักศึกษา ซึ่งการจะได้รับความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกันของผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติ
          คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษา จึงเห็นว่าควรจัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจะได้นำความรู้มาใช้ในการให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และได้รู้จัดระบบส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันที กรณีที่นักศึกษามีความผิดปกติทางด้านจิตใจอย่างรุนแพง (Crisis Intervention) และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ตลอดจนการประสานงานกับส่วนกลางในกรณีที่ต้องการช่วยเหลือต่อไป

 
กลยุทย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (เช่น การสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระแส การสั่งการ ฯลฯ)
1.  การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เช่น การให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู
2.  สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือเสริมสร้างความแข็งแรงของชุมชน
3.  การผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย
4.  การใช้นโยบายในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
5.  การปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ระบบงานเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
6.  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
7.  การสนับสนุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
8.  สร้างระบบการทำงานเป็นทีม
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ปลูกจิตสำนึกให้ อ.ที่ปรึกษามีความตระหนักในการผลิตจิตสำนึกที่มีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการให้คำปรึกษา
3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าใจระบบการส่งต่อและช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่จำเป็น
4. เพื่อเป็นการประสานงานด้านการให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในการช่วยกันแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีม
1. จำนวนนักศึกษาที่ขอคำปรึกษามีเพิ่มขึ้นจากการที่ได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้น
2. จำนวนนักศึกษาที่เครียดหาทางออกไม่ได้ ลดลง
3. นักศึกษามีความสุขมากขึ้น
 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ / ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
1.  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการกำกับดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนได้เข้าใจขบวนการการให้คำปรึกษาอย่างถูกวิธี
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าใจระบบการส่งต่อสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาให้กับผู้เชี่ยวชาญ
4.  นักศึกษาได้รับการช่วยเหลืออย่างทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนมีการประสานงานกับส่วนกลางและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.  นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น มีความเครียดลดลง มีความรู้เพิ่มขึ้น
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการอาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1