ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

หอพักสีขาว  
 

 

ชื่อโครงการ  หอพักสีขาว
ผู้รับผิดชอบ  นายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์, ประธานกรรมการหอพักนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ทำงาน หอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ปี (ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2549)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  80,350   บาท (แปดหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
        เนื่องจากปัจจุบันจำนวนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษามีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ หอพักนักศึกษาถือเป็นสถานที่ที่ใช้พักอาศัย เป็นสถานที่ทำงาน และทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในหอพัก ดังนั้น ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษา จึงเห็นว่าควรจัดตั้งโครงการ “หอพักน่าอยู่” ขึ้น เพื่อที่จะรณรงค์ให้นักศึกษาช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณหอพักนักศึกษา การพัฒนาหอพักในด้านต่างๆ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความสุข และส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษา
        ปัญหาของหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายในหอพักและห้องพักนักศึกษาที่รกรุงรังปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาหอพัก ทั้งนี้การพัฒนาหอพัก การดูแลสภาพแวดล้อมและการรักษาความสะอาดภายในหอพักนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่พักอาศัยภายในหอพักและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหอพักให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 
กลยุทย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (เช่น การสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระแส การสั่งการ ฯลฯ)
1.  การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เช่น การให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ
2.  สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.  การผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย
4.  การปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ระบบงานเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
5.  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
6.  การสนับสนุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
7.  สร้างระบบการทำงานเป็นทีม
8.  กระตุ้นการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
9.  มีการกระตุ้นให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.  สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาทัตแพทย์
2.  เพื่อพัฒนาหอพักให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ และนักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในหอพักรู้สึกผ่อนคลายได้
3.  เพื่อพัฒนาหอพักให้สะอาด และมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
4.  เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
5.  เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ
6.  เพื่อให้นักศึกษามีความรักในสถานที่อยู่อาศัยและมีความอยากที่จะทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
7.  เพื่อให้นักศึกษามีที่ที่จะสามารถผ่อนคลายและทำกิจกรรมร่วมกัน
1.  นักศึกษาส่วนใหญ่(มากกว่าร้อยละ 60) มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันทำความสะอาดที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม
2.  นักศึกษาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 60) มีความรู้สึกพอใจในสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษา รักและมีโครงการพัฒนาที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง
3.  พฤติกรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 60) เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ทิ้งขยะเป็นที่ และร่วมใจกันรักษาความสะอาด
4.  นักศึกษามีความสามัคคี ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรม วิชาการเพื่อช่วยเหลือกันในการเรียน และกิจกรรมสันทนาการ
5.  นักศึกษามีการร่วมทำกิจกรรมบำรุง รักษา บูรณะ ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย และปรับปรุงสวน ต้นไม้โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ / ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
1.  นักศึกษามีจิตสำนึกและร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาความสะอาด
2.  หอพักนักศึกษามีความร่มรื่น น่าอยู่ มากขึ้น
3.  นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
4.  เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
5.  นักศึกษามีความรักสถานที่พัก และมีความคิดในการพัฒนาที่พักอาศัยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
6.  นักศึกษามีความสามารถในการคงสภาพ สภาพแวดล้อม และสวนที่ร่วมกันจัดทำขึ้น
7.  นักศึกษามีความคิดพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
8.  นักศึกษามีความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับหอพักข้างเคียงและนักศึกษาคณะอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการหอพักสีขาว  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการหอพักสีขาว  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการหอพักสีขาว  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1