ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

สายน้ำใจ  
 
ชื่อโครงการ  สายน้ำใจ
ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ ทพ.นฤมนัส คอวนิช    นายธงชัย ปรีชา
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ปี (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึง เดือนธันวาคม 2549)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  40,750 บาท

 

 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
               คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ มีหน้าที่ในการจัดประสบการณ์การศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ โดยการดำเนินการเรียนการสอนนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นหลัก แต่การที่จะผลิตทันตแพทย์ที่ดีนั้น นอกจากจะมีความรู้ความเชียวชาญทางวิชาการและการปฏิบัติที่ดีแล้ว การมีคุณธรรมนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน   คณะ จะต้องฝึกให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้รู้จักการให้และเสียสละ เพื่อเป็นทันตแพทย์ที่ดีดังกล่าว   และจาการที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้ บุคลากร และนักศึกษา ได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ   โดยเปิดกว้างให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ จึงเป็นโอกาสทำให้มองเห็นแนวทาง และเกิดแนวคิดที่ว่ากิจกรรมการให้และการเสียสละให้กับผู้ด้อยโอกาสนั้น น่าจะเป็นหนทางหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพและปลูกฝังแนวคิดดังกล่าว   โดยเฉพาะสุภาพทางด้านจิตใจที่มีความสุขที่เกิดจากการให้และการเสียสละ  ตลอดจนถึงเกี่ยวเนื่องถึงวิธีการทำงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมด้วยกันของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ ซึ่งน่าจะส่งผลทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่บุคลากรในคณะและนักศึกษาได้เป็นอย่างดี   อีกทั้งยังนักศึกษาที่จบออกไปจากคณะก็จะเป็นทันตแพทย์ที่ดีและมีคุณธรรม   สามาถดำรงตน ดำรงคน และดำรงวิชาชีพของตนเองอย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
                ดังนั้นการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นนั้น น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งในบุคลากรและนักศึกษา ต่อไป    

 
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ/ สร้างสุข
1. การสร้างกระแสสังคมแห่งการเสียสละและแบ่งปัน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในคณะ
2. สร้างการมีร่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. สอดแทรกการสร้างแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพผ่านกิจกรรมของโครงการ
4. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
5. เชิญชวนนักศึกษา บุคคลในคณะฯ  และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
6. สร้างระบบการทำงานเป็นทีมตามความสนใจและศักยภาพของสมาชิก
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมินผล
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจในการเสียสละ แบ่งปัน
2. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสียสละ เอื้อเฟื้อต่อกัน
4. เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานอย่างมีส่วนตลอดจนความสามัคคีร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
1. จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ
2. จำนวนของนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ มีการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมของคณะฯ มากขึ้น
3. มีการสนทนากลุ่มเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีม
 
1. สอบถามความพึงพอใจในกิจกรรม
2. สังเกตการเอื้อเฟื้อเพื่อกันในกลุ่ม
3. สังเกตการช่วยเหลือกันในกลุ่ม
4. สังเกตการร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีความเสียสละ แบ่งปัน แก่ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
2. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
3. นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯมีความสามัคคีกันมากขึ้น
4. นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะมากขึ้นและเป็นประจำ
5. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมีการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข
 
ความต่อเนื่องของโครงการ
มีแผนการดำเนินกิจกรรมตลอดปี โดยการสนับสนุนของคณะ ภายใต้การดำเนินงานของ คลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ จาก ความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสายน้ำใจ  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการสายน้ำใจ  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการสายน้ำใจ  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1