ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

ประชาสัมพันธ์ทันตแพทย์สร้างสุข  
 
ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์ทันตแพทย์สร้างสุข
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ปิยะนารถ จาติเกตุ นางสาวธัญญาภรณ์ อินทะไชย นางสาวลลิตา อินต๊ะเงิน
ช่วงเวลาดำเนินการ  31 ธันวาคม 2548- 1 ธันวาคม 2549
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  70,000 บาท

 

 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ / กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข  ได้กำหนดเป้าหมายของโครงการ เพื่อสร้างสำนึกด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้สามารถดูแลสุขภาพของตน รวมถึงสามารถเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยทางทันตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน    เป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุได้นั้น ส่วนหนึ่งต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ถูกต้องและก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้างสรรกิจกรรมร่วมกัน    หลักการประการสำคัญประการหนึ่ง ในการประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย คือ การทำให้บุคลากรรู้ เข้าใจและจดจำกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ จึงจะต้องมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุดโครงการต่างๆ  เพื่อสร้างกระแสสังคมแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย    และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะได้จัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป
 
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ/ สร้างสุข
1. สร้างกระแสสังคมแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมเปิดตัวชุดโครงการต่างๆ
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง
3. สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (แยกตามวัตถุประสงค์)
วิธีการประเมินผล (แยกตามวัตถุประสงค์)
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม “พาเหรดสร้างสุข”
ระดับความรู้และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่าย คณะทันตแพทยศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาพ
แบบบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางการสื่อสารของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซด์
จำนวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม
แบบประเมินสื่อ
แบบประเมินสื่อ
แบบบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและนักศึกษาเกิดการตื่นตัว มีความรู้และความเข้าใจต่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาพ
2. บุคลากรและนักศึกษามีเครือข่ายและมีศูนย์กลางในการรับทราบข่าวสารข้อมูล นำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง และก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ
ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ (ทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนของโครงการหรือเกิดผลต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ)
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี โดยความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละโครงการ 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ทันตแพทย์สร้างสุข  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการประชาสัมพันธ์ทันตแพทย์สร้างสุข  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ทันตแพทย์สร้างสุข  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1