ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

ชมรมจักรยานคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.  
 

 ชมรมจักรยานคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

         เป็นชมรมจักรยานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2546 นี้เอง...ด้วยความมีใจรักการปั่นจักยานของคุณหมอฟันทั้งหลาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการทำคลินิค กิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมได้จัดขึ้นมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานไปทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา,ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปิยมหาราช,ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ไปปั่นจักรยานชมธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ร่วมกับชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ปั่นรณรงค์รอบคูเมือง ฯลฯ เนื่องจากทางชมรมมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก นอกจากจะมุ่งให้สุขภาพของนักศึกษาแข็งแรงแล้ว ดังนั้น หากทางชมรมมีกิจกรรมใดๆ ที่น่าสนใจจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง website นี้ เพื่อให้ทราบข่าวคราวต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสะดวกรวดเร็ว และหากผู้ปั่นจักรยานท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมจักรยานคณะทันตแพทยศาสตร์ พวกเรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รู้จัก พบปะกับเพื่อนใหม่...อยากรู้จักกับหมอฟันผู้มีใจรักการปั่นจักรยาน ก็มาร่วมปั่นจักรยานกับพวกเราสิคะ .. สัญญาว่าจะไม่จับถอนหมดปาก...เอาแค่ครึ่งปากก็พอ...Oop!!!


สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อชมรมได้ที่ tel. 09-1030898  ยินดีต้อนรับ..จ้า 
 
 
 
 
จักรยาน  
 

 

ชื่อโครงการ  ชมรมจักรยานคณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ   นทพ.ดวงพร    จิรอภิวัฒนา   และ นายจรัล      มานิตย์ 
อ. ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ทรงวุฒิ    ตวงรัตน์พันธ์ และอ. วิชัย    วิวัฒน์คูณูปการ  
ที่ทำงาน คลินิกพยาธิ
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ปี
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  53,450  บาท

งบประมาณที่ได้รับสมท
จากแหล่งอื่น

7,000 บาท

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
                การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ   คำพูดนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการมีสุขภาวะที่ดีหรือ สุขภาพที่ดีสมบูรณ์ ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคมนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นและ
เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของ คนเราทุกคนที่ต้องการจะมี    แต่การจะมีสุขภาวะที่ดีนั้น ต้องเริ่มขึ้นที่ตนเองก่อนเท่านั้น นั่นก็หมายถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนั้นเอง ซึ่งการดูแลสุขภาพนั้นมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การเดิน การวิ่ง การเต้นแอโรบิค การว่ายนั้น ฯลฯ ซึ่งแต่ละวิธีล้วยสามารถทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีสุขภาพที่ดีได้ ( ถ้ามีการกระทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ) โดยแต่ละวิธีก็เหมาะสมไปตามสภาพความพร้อมต่างๆ ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ    เวลา สถานที่ หรือความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ละชุมชนไป 
                 และจากการที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากรของคณะฯ   จึงทำให้อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาบางส่วนที่นิยมในการออกกำลังกายแบบการปั่นจักรยาน จึงเห็นช่องทางในการที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในคณะฯ โดยการปั่นจักรยาน ให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกำลังกาย เป็นการพักผ่อน การผ่อนคลายความเครียแล้ว ยังได้การทำงานเป็นกลุ่ม การทำประโยชน์ให้กับสังคมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
                 ดังนั้นสมาชิกผู้สนใจในเรื่องการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ซึ่งมีทั้งนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการในคณะฯ จึงเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว น่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพในด้านจิต วิญญาณ ให้กับบุคลากรในคณะฯ ที่ชอบในการปั่นจักรยานและเพื่อเป็นคนที่มีความพร้อม ด้านสุขภาพสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดต่อคณะฯ ต่อครอบครัวและต่อสังคมโดยส่วนร่วม   ตลอดจนสามารถทำงานหรือดเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้   ตลอดจนสามารถที่จะจัดวางดุลยภาพแห่งชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์ต่อไป

 
กลยุทย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (เช่น การสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระแส การสั่งการ ฯลฯ)
1.  ใช้การกระตุ้นให้สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ ความต้องการของตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2.  ใช้การมีส่วนร่วมโดยกระบวนกลุ่มให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นวางแผนในการดำเนินกิจกรรมและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ
3.  สร้างกระแสโดยการกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลในคณะได้รับทราบแผนการดำเนินงานและผลของกิจกรรมที่ดำเนินงาน
4.  เชิญชวนบุคคลในคณะฯ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจักรยานที่สมาชิกร่วมกันคิดและวางแผน
5.  สร้างระบบการทำงานเป็นทีม
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักตนเองและเรียนรู้ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างสมดุลให้กับชีวิตตนเองได้
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและสมาชิกอย่างมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อยกระดับจิตใจและพัฒนาจิตวิญญาณของบุคคลและนักศึกษาในคณะฯในเรื่องการทำงานเพื่อสาธารณะ
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ
5. เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีม

 

1. จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ
2. จำนวนของบุคลากร และนักศึกษาในคณะฯมีการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมของคณะฯ มากขึ้น
3. มีการสนทนากลุ่มเพื่อเรียนรู้ถึงการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีม

 

 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ / ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
1. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีสุขภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น
2. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมสุขภาพโดยการปั่นจักรยาน
3. มีการจัดตั้งชมรมจักยานของคณะอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
4. บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯมีความสามัคคีกันมากขึ้น
5. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะมากขึ้นและเป็นประจำ
6. บุคลากรและนักศึกษาในคณะมีการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมจักรยาน  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำชมรมจักรยาน  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมชมรมจักรยาน  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1