ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

Home Clinic  
 

ชื่อโครงการ  Home Clinic
ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ  นางพิมพา  โตวิจิตร และนายธงชัย  ปรีชา
ช่วงเวลาดำเนินการ  1ปี (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2549)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  40,255 บาท
 

 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
           คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยชียงใหม่  เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ตลอดจนมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนทั่วไป     โดยการรักษาทางทันตกรรมนั้นในคณะได้แบ่งการรักษาไปตามคลินิกต่างๆ เช่น  คลินิกรวมชั้นปีที่  4 ซึ่งเป็นคลินิกที่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่  4  เป็นผู้ฝึกปฏิบัติการรักษาแก่ผู้ป่วย   คลินิกรวมชั้นปีที่  5   ซึ่งเป็นคลินิกที่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่  5  เป็นผู้ฝึกปฏิบัติการรักษาแก่ผู้ป่วย   คลินิกบัณฑิตก็จะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาเป็นผู้ฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยเป็นต้น ซึ่งในแต่ละชั้นปีนั้นก็มีความยากง่ายในการรักษาที่ไม่เหมือนกัน  ตลอดจนผู้ป่วยที่มารับบริการก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป  หรือแม้แต่ในตัวคลินิกเองก็เช่นกันก็มีบริบททั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม  ผู้ปฏิบัติงาน  หรือสังคมของคลินิกนั้นๆก็ย่อมแตกต่างกัน การที่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในคลินิกนั้นๆเป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวัน ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียด  อึดอัด  เบื่อหน่าย  ขาดความกระตือรือร้นในการให้การบริการ ซึ่งย่อมเป็นผลเสียต่อคณะเป็นอย่างมาก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆในคลินิกที่เอื้อต่อการสร้างเสริมบรรยายกาศที่ดี  อบอุ่น ผ่อนคลาย ก็จะสามารถทำให้  คณาจารย์  บุคลากร  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิก ตลอดจนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการทำงานและการมารับบริการได้เป็นอย่างดี
             เมื่อคณะทันตแพทย์ ได้มีนโยบายที่จะให้คณะ เป็น โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่าย  ดังนั้นจึงน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการที่จะร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคลินิกการให้บริการต่างๆ  ได้มีการบริการและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกคลินิกให้เหมาะสมในการบริการที่ดีต่อไป
 
 
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
1. กระตุ้นและสร้างกระแสสังคม โดยการประชุมกลุ่มและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีในคณะ
2. สร้างบรรยายกาศให้เกิดการมีร่วนร่วมในคลินิกเป้าหมายต่างๆ
3. สร้างแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลินิกต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมของโครงการ
4. สร้างกระบวนทัศน์และ แนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลินิกต่างๆ
5. เชิญชวนนักศึกษา  บุคคลากร  ผู้มารับการรักษาและคณาจารย์ในคลินิก เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมินผล
1.  เพื่อสร้างและปรับปรุงบรรยายกาศที่ดีและมีความอบอุ่นในคลินิก
2.  เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวลและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิก
3.  เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวลและสร้างความสุขให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาในคลินิก
5. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในนักศึกษา  บุคลากรและคณาจารย์ในคณะฯ
1. จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ
2. จำนวนของนักศึกษาและบุคลากร และคณาจารย์ในคลินิก มีการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมมากขึ้น
3. การสนทนากลุ่มเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  ในการเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการของคลินิก
 
1. สอบถามถึงความพึงพอใจในบรรยายกาศของคลินิก
2. สอบถามความพึงพอใจในกิจกรรม
3. สังเกตการเอื้อเฟื้อเพื่อกันในกลุ่ม
4. สังเกตการร่วมกันทำงานอย่างมีความสุขในคลินิก
5. แบบประเมินการให้บริการของคลินิก
 
  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์   บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯตลอดจนผู้มารับบริการมีความรู้สึกที่ดีต่อการเข้ามาปฏิบัติงานและรับบริการการรักษาในคลินิก
2. คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
3. คณาจารย์   นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯมีความสามัคคีกันมากขึ้น
4. คณาจารย์  นักศึกษาและบุคลากรในคณะมีการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข
ความต่อเนื่องของโครงการ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อกระตุ้นและสร้างสร้างบรรยายกาศต่อการทำงานในคลินิกอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนของคณะและ ความร่วมมือจากคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานในคลินิกต่างๆในคณะ
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Home Clinic  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการ Home Clinic  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการ Home Clinic  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1