ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

ฮู้ฮักรักษ์ เจียงใหม่  
 
ชื่อโครงการ  ฮู้ ฮัก รักษ์ เจียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ 
นายธงชัย  ปรีชา, รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง,  อาจารย์ ทพ.วิชัย   วิวัฒน์คูณูปการ และ คุณรังสรรค์ คำปลิว ประธานชมรมรักษ์ใจ
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ปี    (ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2549)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  51,550 บาท

 

 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหลายๆ คณะฯของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีบุคลากรที่มาปฏิบัติงานทั้งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด และมาจากต่างจังหวัด ตลอดจนนักศึกษาที่มาเรียนที่คณะก็เช่นเดียวกัน บางคนก็เป็นคนเชียงใหม่แต่บางคนก็เป็นคนต่างจังหวัด ส่วนมากก็จะทราบเป็นเบื้องต้นว่า เชียงใหม่นั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย แต่น้อยคนนัก ที่จะทราบถึงความเป็นมาของเชียงใหม่ที่แท้จริง ตลอดจนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่นั้นมีอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ หรือบางคนต้องการทราบก็พยายามที่จะค้นคว้าหาอ่านจากเอกสาร หรือไปชมพิพิธภัณฑ์เอาเอง แต่นั้นก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบอย่างแท้จริงเช่นเคย จึงทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่า และประวัติศาสตร์ที่แท้ของเชียงใหม่
              คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง มีนโยบายส่งเสริมให้ บุคลากร และนักศึกษา ได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ   โดยเปิดกว้างให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่า ผู้ที่เป็นคนเชียงใหม่ก็น่าจะรู้จักเชียงใหม่ให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน และผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ควรจะทราบถึงประวัติของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน เพื่อบุคคลเหล่านี้จะได้มีความรู้ ความรัก ความเข้าใจในคุณค่าของเชียงใหม่ ในฐานะของเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และความเจริญรุ่งเรืองในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง มาอย่างยาวนานและมีคุณค่า สมควรแก่การ   ฮู้   ฮัก รักษ์   เจียงใหม่    
      ดังนั้นสมาชิกผู้สนใจในเรื่องของการประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่    จึงรวมกลุ่มกันดำเนินโครงการฮู้   ฮัก รักษ์   เจียงใหม่ขึ้น ซึ่งเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว น่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพในด้านจิต วิญญาณ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ เพื่อเป็นคนที่มีรักและหวงแหน ความเป็นเชียงใหม่ต่อไป

 
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ/ สร้างสุข
1. การสร้างกระแสสังคม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในคณะ
2. สร้างการมีร่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. สอดแทรกการสร้างแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพผ่านกิจกรรมของโครงการ
4. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
5. เชิญชวนนักศึกษา บุคคลในคณะฯ  และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
6. สร้างระบบการทำงานเป็นทีมตามความสนใจและศักยภาพของสมาชิก
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมินผล
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจเมืองเชียงใหม่
2. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสียสละ
4. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ
5. เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
1. จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ
2. จำนวนของนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ มีการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมของคณะฯ มากขึ้น
3. มีการสนทนากลุ่มเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีม
 
1. สอบถามถึงประวัติเมืองเชียงใหม่
2. สอบถามความพึงพอใจในกิจกรรม
3. สังเกตการเอื้อเฟื้อเพื่อกันในกลุ่ม
4. สังเกตการณ์ช่วยเหลือกันในกลุ่ม
5. สังเกตการร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข
 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.        บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีความรู้ความเข้าใจในเชียงใหม่มากขึ้น
2.        บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
3.        นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯมีความสามัคคีกันมากขึ้น
4.        นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะมากขึ้นและเป็นประจำ
5.        นักศึกษาและบุคลากรในคณะมีการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข
 ความต่อเนื่องของโครงการ
มีการจัดตั้งชมรม ฮู้ ฮัก รักษ์ เจียงใหม่ ของคณะ และมีแผนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเมืองเชียงใหม่ตลอดปี โดยการสนับสนุนของคณะและ ความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฮู้ฮักรักษ์ เจียงใหม่  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการฮู้ฮักรักษ์ เจียงใหม่  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการฮู้ฮักรักษ์ เจียงใหม่  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1