ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
 
ชื่อโครงการ  เพื่อนช่วยเพื่อน
ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการรักษาพยาบาล, นางสาววาสนา ใจคำแปง
ที่ทำงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ปี (ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2549)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  46,250   บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
            เนื่องจากว่าสภาวะสังคมในปัจจุบันนั้น เราจะต้องทำการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มใดๆ ก็ตาม ล้วนต้องมีการแข่งขันด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน ในเรื่องของการงาน และแม้แต่ในเรื่องของการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษา จะเห็นได้ว่าการศึกษาทุกวันนี้มีการแข่งขันกันมากกว่าเมื่อก่อน และบทบาทในด้านต่างๆ ของนักศึกษาก็เพิ่มมากขึ้น มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนมากขึ้น จึงทำให้นักศึกษาอาจเกิดภาวะตึงเครียดได้
            ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษา จึงเห็นว่าควรจัดตั้งโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการปรึกษาหารือ พูดคุย และการเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างนักศึกษากันเอง เนื่องจากว่านักศึกษาส่วนใหญ่อาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาอาจารย์ในบางเรื่อง การที่ได้ปรึกษา พูดคุยกับนักศึกษาด้วยกัน วัยเดียวกัน รุ่นเดียวกัน อาจจะทำให้นักศึกษาลดภาวะความกดดัน และตึงเครียด และยังช่วยให้นักศึกษาสามารถระบายความรู้สึก ความคิดออกมาได้อย่างเต็มที่ และนักศึกษาด้วยกันจะสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเพื่อนนักศึกษาได้ชัดเจน ทำให้สามารถรู้สาเหตุเบื้องต้น และแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา และยังสามารถนำมาปรึกษาอาจารย์เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปได้

 
กลยุทย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (เช่น การสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระแส การสั่งการ ฯลฯ)
1.  การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เช่น การให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ
2.  สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.  การผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย
4.  การปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ระบบงานเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเสริม/สร้างสุข
5.  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด ในการสร้างเสริม/สร้างสุข
6.  การสนับสนุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
7.  สร้างระบบการทำงานเป็นทีม
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาในระดับต้นได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจระบบการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
3.  เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาได้คลายความเครียด และคลายปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
4.  เพื่อให้นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
5.  นักศึกษาทุกคนสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และมีความสุข
1. ปริมาณนักศึกษาเข้ามาขอคำปรึกษาเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความไว้วางใจต่อเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเองเพิ่มขึ้น
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาขอคำปรึกษาสามารถคลายความเครียด และรู้สึกสบายใจ และหาทางออกที่เหมาะสมได้ เพิ่มมากขึ้น
3. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ / ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
1.  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาในระดับต้นไม้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.  นักศึกษาเข้าใจระบบการช่วยเหลือนักศึกษาด้วยกัน
3.  นักศึกษาที่มีปัญหาได้คลายความเครียด และคลายปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
4.  นักศึกษาเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
5.  นักศึกษาทุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และมีความสุข
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1