ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

สามัคคีกีฬาพาสุข  
 
ชื่อโครงการ  สามัคคีกีฬา พาสุข
ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
ที่ทำงาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ธันวาคม 2548 - 30 ธันวาคม 2549
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาท)

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
          การเล่นกีฬา ช่วยให้มีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ มีสมาธิในการทำงาน ในการเรียนรู้ ช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวลที่ขึ้นระหว่างการทำงานทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มภูมิต้านทานโรค และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกีฬามาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา กิจกรรมกีฬาส่วนใหญ่เป็นการแยกกิจกรรมกันของกิจกรรมของนักศึกษาเป็นการจัดเฉพาะในส่วนของนักศึกษา และกิจกรรมกีฬาของบุคลากรก็อยู่ในกลุ่มของบุคลากร เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสามัคคีระหว่างสถาบันเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดการส่งเสริมกีฬาเพื่อความสามัคคีภายในคณะฯ ด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงได้เกิดการรวมตัวก่อตั้งกลุ่มกีฬาเพื่อสุขภาพ เมื่อเดือนกันยายน 2547 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ทั้งอาจารย์ ข้าราชการทุกระดับ และนักศึกา ทุกระดับเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพขึ้นในคณะ ฯ และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          กิจกรรมของชมรมที่ผ่านมา เมื่อเดือน กันยายนที่ผ่านมา ทางชมรมได้ขอใช้พื้นที่ของคณะฯ ส่วนของเก็บของเดิม ทำการฟื้นฟู ด้วยกำลังของสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ ภายใต้ความช่วยเหลือของคณะทันตแพทยศาสตร์ ขณะนี้มีอุปกรณ์กีฬาบางส่วน ตลอดจนเครื่องออกกำลังการบางส่วน และกำลังอยู่ในช่วงการจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม โดยการขอความร่วมมือจากสมาชิกในการหารายได้ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความผูกพันธ์ ในการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกผู้พันธ์ อยากที่จะช่วยกันบำรุงรักษา และช่วยกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป นอกจากกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว ทางชมรม ยังมีโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในส่วนของกีฬามหาสนุก การแข่งขันกีฬาสี กีฬาสามเส้า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มได้เป็นอย่างดี สร้างความรัก สร้างความสามัคคีในคณะฯ เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี


 
กลยุทย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (เช่น การสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระแส การสั่งการ ฯลฯ)
1. การสร้างกระแสสังคม เช่น การกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อหลายระดับ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือเสริมสร้างความแข็งแรงของชุมชน
3. การใช้นโยบายในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ
5. สอดแทรกการเสริมสร้างสุขในกิจกรรมที่มีอยู่
6. การสนับสนุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ/สร้างสุข
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมินผล (แยกตามวัตถุประสงค์)
1. เพื่อสร้างสุขภาพกายและใจ


2. สร้างความสามัคคี


3. อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1. จำนวนสมาชิกร่วมดำเนินกิจกรรมการแผนการโครงการฯ

2. จำนวนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ มีการร่วมมือกันดำเนิน โครงการฯ ของคณะฯ มากขึ้น

3. มีกิจกรรมสร้างสรรค์มากขึ้นในคณะฯ
1. สังเกตการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


2. สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ


3. สังเกตการช่วยเหลือกันในหมู่คณะ
 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ / ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
1. บุคลากรทุกระดับมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดีขึ้น
2. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักการยอมรับ การรู้แพ้ ชนะ และการให้อภัย
3. อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลดช่องว่างระหว่าง อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา
4. สร้างความรู้สึกร่วมในการมีส่วนร่วม ก่อตั้ง พัฒนา และบำรุงรักษาชมรมออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ถ่ายทอดต่อไปยังรุ่นหลังๆ เพื่อประสานงานจนเกิดเป็นประเพณีกีฬา และการออกกำลังกายขึ้น
5. มีการก่อตั้งเป็นชมรมเพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายแนวคิดในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสามัคคีกีฬาพาสุข  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการสามัคคีกีฬาพาสุข  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการสามัคคีกีฬาพาสุข  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1