ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

รักษ์ไทย - รักษ์ใจ  
   
ชื่อโครงการ  รักษ์ใจ 
ที่ทำงาน หอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเวลาดำเนินการ  1 ปี (ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2548 ถึง ธันวาคม 2549     )
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  -

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
             สุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงปรารถนาด้วยกันทุกคน และสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเราต้องสร้างด้วยตัวเราเอง ต้องใช้เวลาในการสร้างและต้องมีความสม่ำเสมอ คนโดยทั่วไปส่วนมากมองสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของสุขภาพทางด้านร่างกายเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมองเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ถ้าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี แต่นั้นเป็นเพียงทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่สุขภาพที่ดีนั้นอาจจะไม่ใช่ความหมายเพียงแค่สุขภาพทางกายอย่างเดียว แต่อาจหมายรวมถึงสุขภาพทางด้านจิตใจสุขภาพทางสังคม สุขภาพทางจิตวิญญาณด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า สุขภาพกายที่สมบูรณ์ย่อมมาจากการมีสุขภาพใจที่ดีด้วย 
             จากที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมให้ บุคลากร และนักศึกษา ได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ   โดยเปิดกว้างให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ จึงทำให้ข้าราชการและนักศึกษาบางส่วน เห็นช่องทางในการที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้กว้างขวางมากขึ้น  โดยรวมกลุ่มกันที่จะดำเนินโครงการรักษ์ใจ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงจิตใจของนักศึกษาและบุคลากรในคณะให้สมบูรณ์ดีขึ้น
             ดังนั้นสมาชิกผู้สนใจในเรื่องของการทำนุบำรุงรักษา ส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจ     จึงรวมกลุ่มกันดำเนินโครงการรักษ์ใจขึ้น ซึ่งเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว น่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพในด้านจิต วิญญาณ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ เพื่อเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย ( มีหลายโครงการในคณะ ) และด้านจิตใจ   ตลอดจนสามารถทำงานหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้   ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์ต่อไป 

 
กลยุทย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (เช่น การสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระแส การสั่งการ ฯลฯ)
1. สร้างกระแสกระตุ้นให้สมาชิกร่วมกันเสนอกิจกรรมของโครงการที่ต้องการให้มี
2. กระตุ้นให้สมาชิกร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรม
3. ให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม
4. สร้างกระแสโดยการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะได้ทราบแผนการดำเนินงาน
5. เชิญชวนนักศึกษา บุคคลในคณะฯ  และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
6. สร้างระบบการทำงานเป็นทีมตามความสนใจและศักยภาพของสมาชิก
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักตนเอและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและสมาชิกอย่างอย่างเหมาะสม
3. เพื่อยกระดับจิตใจและพัฒนาจิตวิญญาณของนักศึกษาในคณะฯในเรื่องการทำงานเพื่อสาธารณะ
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ
5. เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในนักศึกษา
1. จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ
2. จำนวนของนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ มีการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมของคณะฯ มากขึ้น
3. มีการสนทนากลุ่มเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีม

 

 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ / ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
1. นักศึกษาของคณะฯมีสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์มากขึ้น
2. นักศึกษาของคณะฯมีการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมสุขภาพโดยการทำนุบำรุงจิตใจ
3. มีการจัดตั้งชมรมรักษ์ใจของคณะอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
4. นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯมีความสามัคคีกันมากขึ้น
5. นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะมากขึ้นและเป็นประจำ
6. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมีการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์รักษ์ไทย - รักษ์ใจ  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำรักษ์ไทย - รักษ์ใจ  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมรักษ์ไทย - รักษ์ใจ  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1