ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

 
 

จิตวิวัฒน์  
 
ชื่อโครงการ  จิตวิวัฒน์
ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ และ นายธงชัย ปรีชา
ช่วงเวลาดำเนินการ  4 ปี  ( ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ถึงเดือนธันวาคม 2549 )
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ  73,3500 บาท

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
         การที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ หรือที่เรียกว่า การมีสุขภาวะที่ดีนั้น อาจจะต้องมีปัจจัยต่างๆมากมายที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันไป มีธรรมชาติของบริบทที่แตกต่างกันเป็นเบื้องต้น แต่ในฐานะที่คนเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง ที่ต้องดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมโดยแต่ละสังคมที่แต่ละคนอาศัยอยู่นั้นก็ไม่เหมือนกัน ตามความเป็นอยู่ อาชีพ   การทำงาน การใช้ชีวิต ซึ่งถ้าเรียกโดยรวมก็คือ วิถีชีวิตนั้นเอง โดยแต่ละคนก็จะเกี่ยวเนื่องกันไปตามบริบทของสังคมที่ตนเองดำรงอยู่          
         คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหลายๆ คณะฯของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีบุคลากรที่มาปฏิบัติงานทั้งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด และมาจากต่างจังหวัด ตลอดจนนักศึกษาที่มาเรียนที่คณะก็เช่นเดียวกัน บางคนก็เป็นคนเชียงใหม่แต่บางคนก็เป็นคนต่างจังหวัด  ซึ่งล้วนแต่ละคนล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและดำรงตนอยู่ในบริบทของคณะทันตแพทย์ ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือการศึกษา ซึ่งอย่างน้อยๆ แต่ละคนก็ใช้เวลาอยู่ในคณะไม่น้อยกว่า   5 – 8 ชั่วโมงต่อวันและในแต่ละวันก็ต้องทำงานร่วมกันคนที่ทำงานในคณะอย่างเดียวกันอีกไม่รู้เท่าไร 
         และจากการที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง มีนโยบายส่งเสริมให้ บุคลากร และนักศึกษา ได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ   โดยเปิดกว้างให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนในคณะเกิดบรรยากาศแห่งสุขภาวะ มีการร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ การคิดในสิ่งที่ถูกต้อง การวิพากษ์ผู้อื่นในเชิงสร้างสรรค์อย่างไม่มีอคติ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตรนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดความเป็นสุขภาวะได้
ดังนั้นการที่จะทำให้เกิดบรรยากาศแห่งสุขภาวะนั้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้เกิดกระบวนกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับบุคลากรในคณะ โดยเฉพาะในเรื่องของ
จิตวิวัฒน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นและจริงจัง จึงต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนในสิ่งต่างๆ ที่จะมาเป็นบททดสอบ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรคณะทันตแพทย์ ได้ก้าวย่างไปอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ทำให้ทุกคนเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรนี้อย่างมีความสุขตลอดไป
 
 
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ/สร้างสุข
1. การสร้างกระแสและกระตุ้นสังคมของคณะ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในคณะ
2. สร้างการมีร่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการกระจายแนวคิดเรื่อง จิตวิวัฒน์
3. สอดแทรกการสร้างแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพผ่านกิจกรรมของโครงการ
4. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้เรื่องของ จิตวิวัฒน์
5. เชิญชวนนักศึกษา บุคคลในคณะฯ  และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน  
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมินผล
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เกิดแนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่
2. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องจิตวิวัฒน์
4. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ
5. เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
1. จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ
2. จำนวนของนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ มีการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมของคณะฯ มากขึ้น
3. มีการทำ Dialog เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องจิตวิวัฒน์ในกลุ่มต่างๆมากขึ้น
4. มีการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น
1. สอบถามถึงแนวคิดและทัศนต่างๆ
2. สอบถามความพึงพอใจในกิจกรรม
3. สังเกตการเอื้อเฟื้อเพื่อกันในกลุ่ม
4. สังเกตการณ์ช่วยเหลือกันในกลุ่ม
5. สังเกตการร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีแนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องจิตวิวัฒน์มากขึ้น
2. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
3. นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯมีความสามัคคีกันมากขึ้น
4. นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะมากขึ้นและเป็นประจำ
5. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมีการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข
 
ความต่อเนื่องของโครงการ
มีการจัดตั้งกลุ่มพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เพื่อจิตวิวัฒน์ มากขึ้น โดยการสนับสนุนของคณะและ ความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจิตวิวัฒน์  
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
บันทึกความทรงจำโครงการจิตวิวัฒน์  
 
ยังไม่มีบันทึกความทรงจำ
 

บันทึกความทรงจำทั้งหมด

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการจิตวิวัฒน์  
 
ยังไม่มี ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1