ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ  
 

บันทึกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2550 ชม 4909 ครั้ง   บันทึกโดยคุณ lalita   

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข

 
ความหมายและวัตถุประสงค์
       หมายถึง “สุขเพื่องาน” เป็นความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครใจของอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นิสิต/นักศึกษา ร่วมสร้างวิถีสุขที่ครบวงจรเมื่อปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินเป็นปรกติ คือ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้ สร้างสุขภาพกาย-ใจ ที่ดีและผ่อนคลาย อันจะนำไปสู่การสร้างสุขให้แก่ผู้อื่นด้วย ได้แก่คนรอบข้าง ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย และสังคม
 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
       จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่าย “คณะทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ” (ทพ.สส.) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทยทั้ง 8 สถาบัน และได้มีการดำเนินงานมาครบ 1 ปี แล้วนั้น จากการประเมินประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เห็นว่าในปีที่ 2 ควรมีการรณรงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นจึงได้เสนอให้ใช้หัวข้อ “โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (Healthy   Dental School)” ขึ้น เพื่อประสงค์ให้คณะทันตแพทยศาสตร์แต่ละสถาบันทบทวนถึงบทบาทของคณะต่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประธานเครือข่ายคณะทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ ศาสตราจารย์พิเศษ ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้นำความคืบหน้าของเครือข่ายทพ.สส. แจ้งต่อที่ประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(อ.บ.ท.ท.) อยู่เป็นประจำ และเป็นผลให้ อ.บ.ท.ท. ตระหนักถึงบทบาทของคณะทันตแพทยศาสตร์ในการร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

         เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2548 ผู้จัดการเครือข่าย โดย ผศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ ได้นำผลสุปการประชุมโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขแจ้งต่อ อ.บ.ท.ท. ตามมติของที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ซึ่ง การนำเสนอผลการประชุมดังกล่าวได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในที่ประชุม ด้วยทุกสถาบันเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการลดความเครียดของการเรียนการสอนในโรงเรียนทันตแพทย์ ในที่สุดที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจัดทำแนวทางโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขเสนอต่อ อ.บ.ท.ท. โดยมี รศ. ทพ. สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารคณะต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
          การทำงานของอนุกรรมการชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อจะได้เสนอ กลยุทธ์และแนวทางการเป็นโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ให้เกิดขึ้นจริง ที่ประสงค์จะเห็นบุคลากรทำงานอย่างเป็นสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นสุขเกิดขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 8 สถาบัน โดยผลักดันผ่านผู้บริหารระดับคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิต นักศึกษา และงานวิชาการ น่าจะนำไปสู่ก้าวสำคัญในการร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อพัฒนานโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านธุรการ การรักษาพยาบาล รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อวิถีสุขของบุคลากรภายในโรงเรียนทันตแพทย์ในประเทศไทยต่อไป

          คณะอนุกรรมการโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ได้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน, 26 กรกฎาคม และ 23 สิงหาคม 2548 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการประชุมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (โดยผ่านเครือข่ายคณะทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ-ทพ.สส.) และคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 8 สถาบัน และได้จัดทำโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขแล้วเสร็จ เพื่อองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณา และดำเนินการต่อไป
 
  
 


 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1