ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

กลยุทธ์ การทำให้เกิดโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข  
 

บันทึกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2549 ชม 3071 ครั้ง   บันทึกโดยคุณ keng   

 

กลยุทธ์ การทำให้เกิดโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
เพื่อให้การดำเนินงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข “สร้าวิถีสุขให้ครบวงจร” อาจมีกลยุทธ์ดังนี้
 
กลยุทธ์
ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมโดยคณะฯ
ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมโดยอนุกรรมการ อ.บ.ท.ท.
1. สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นให้บุคลากรคณะ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ นิสิต/นักศึกษา ในเรื่อง โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (แนวคิด ความสำคัญ)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น เสนอผ่าน อบทท
 
เสนอแนะประเด็นในการสร้างสุขให้แก่คณะฯเพื่อพิจารณาในการกำหนดทิศทางของคณะ
 
สนับสนุนให้เกิดการริเริ่มของบุคลากร
จัดกลุ่มกิจกรรมและมีเครือข่ายให้กิจกรรมต่อเนื่องกันไปอย่างสม่ำเสมอ
การสำรวจ สุข ทุกข์ นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์
การนำเสนอผลสู่คณะฯ ให้ข้อมูลให้เห็นความสำคัญในการเป็นโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
 
สร้างคุณลักษณะพิเศษในการเป็นโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สู่สังคม (ทันตแพทย์กับชาวบ้าน) และ การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์นี้สู่สังคม
2. การส่งเสริมให้คณะฯรับแนวคิดโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขและกำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะฯและให้มีกิจกรรมต่อเนื่องครบวงจร
มีการสร้างคณะกรรมการระดับคณะที่ชัดเจนที่มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความสมัครใจ ในการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ( อาทิ วิเคราะห์สถานการณ์กำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทางวิธีการทำงาน กิจกรรม)  เช่น ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนรู้ให้สอดรับกับแนวทางโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
อ.บ.ท.ท. กำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่อง, ติดตาม และให้การสนับสนุน รวมทั้งการประสานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสนับสนุน เช่น กับ สสส.   (ทพ.สส.), ทันตแพทยสภา เป็นต้น เพื่อความต่อเนื่องยาวนานจนเป็นวิถีปรกติของการปฏิบัติงาน
3. ควรมีระบบการกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
การกำกับ ติดตาม และสนับสนุนทั้งด้านขวัญ กำลังใจ งบประมาณ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์การดำเนินงานอย่างเป็นสุข และเกิดการเรียนรู้วิถีการสร้างสุขในสถาบันและบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ติดตาม ความต่อเนื่องของกิจกรรม มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย มีการประเมินผลความพอใจ ดึงองค์ความรู้ที่ได้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
อ.บ.ท.ท. มีกระบวนการติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน, แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขของไทย
4. กำหนดให้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการประเมินคุณภาพงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ เช่น QA KPI
 
 
5. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยมีการกระตุ้นและเร้าใจ เชิญชวน สร้างบรรยากาศของสังคมสร้างสุข
โดยประชาสัมพันธ์ของคณะ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดทำเอกสารเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่ม หรือชมรม ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
อ.บ.ท.ท. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขในภาพรวมสถาบันของประเทศไทย

  
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1