ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

คณะกรรมการแผนงานเครือข่ายทันตแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ  
 

บันทึกเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2549 ชม 3950 ครั้ง   บันทึกโดยคุณ keng   

คำสั่ง
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ที่   8 / 2549
เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
--------------------------------
 
                                ตามที่ประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการฯ มีแนวคิดที่จะนำสุขภาพองค์รวมไปดำเนินการร่วมกับโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และดำเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆเพื่อเสริมการเรียน การสอน การทำงานอย่างมีความสุข ให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้สามารถดูแลสุขภาพของตน เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งร่วมกันสร้างภาวะการทำงานให้เป็นสุขได้
                                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (ทพ.สส. – อ.บ.ท.ท.) ดังนี้.-
 
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์   ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ    ประธานอนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ   รองประธานอนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช  อนุกรรมการ
6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ภฑิตา ภูริเดช  อนุกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์นิติพันธ์ จีระแพทย์  อนุกรรมการ
8.รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรพินท์ เติมวิชชากร อนุกรรมการ
9.อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. เกษรา ปัทมพันธุ์  อนุกรรมการ
10.อาจารย์ ทันตแพทย์วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ อนุกรรมการ
11.อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชฎา น้อยสมบัติ อนุกรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิไลรัตน์ วรภมร อนุกรรมการ
13. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. จรัญญา หุ่นศรีสกุล อนุกรรมการ
14. อาจารย์ ดร. ดวงพร ศรีสุภาพ  อนุกรรมการ
15.  อาจารย์ ทันตแพทย์ขนิษฐ์ ธเนศวร อนุกรรมการ
16.  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุดา บัลลังก์ปัทมา อนุกรรมการ
17.  อาจารย์ ทันตแพทย์มหัทธน พูลเกษร อนุกรรมการ
18.  อาจารย์ ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล อนุกรรมการ
19.  อาจารย์ ทันตแพทย์พรพจน์ เจียรกองโค  อนุกรรมการ
20. นางจีรวรรณ เปี่ยมสุข  เลขานุการ
21. เลขานุการสำนักงาน อ.บ.ท.ท. ผู้ช่วยเลขานุการ

 
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 
1.    พิจารณาเสนอนโยบาย แนวทางกิจกรรมที่ส่งผลให้บุคลากรทันตแพทย์เป็นสุขทั้งกายและใจ
2.    พิจารณาแผนดำเนินการและงบประมาณโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากแผนงานคณะทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3.    พิจารณาและสรุปผลงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เสนอโครงการขอการสนับสนุนผ่านทางคณะอนุกรรมการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
4.    ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
5.    หน้าที่อื่นๆซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขเห็นสมควรเพื่อให้โครงการฯบรรลุผล
 
 
dfd

 
 
 
คำสั่ง คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 87 / 2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานเครือข่ายทันตแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
----------------------
 
                                ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายคณะทันต -แพทยศาสตร์ 8 สถาบัน ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพแบบผสมผสานและบูรณาการเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ประชาชนทั้งมวลมีสุขภาพดีถ้วนหน้า นั้น

                                เพื่อให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการแผนงานเครือข่ายทันตแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ

ที่ปรึกษา

  รองศาสตราจารย์ ทันแพทย์ ทะนง     ฉัตรอุทัย

คณะกรรมการดำเนินการ

1. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์  รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีผ่ายวิชาการ   กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ปิยะนารถ จาติเกตุ  กรรมการ
8. อาจารย์ ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช กรรมการ
9. เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ
10. หัวหน้างานบริการการศึกษา กรรมการ
11. หัวหน้าหน่วยบัญชี  กรรมการ
12. หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา   กรรมการ
13. นางจีรวรรณ  เปี่ยมสุข กรรมการ
14. นายรังสรรค์ คำปลิว    กรรมการ
15. นายธงชัย     ปรีชา  กรรมการ
16. นางรัตนา      ตั้งตัว  กรรมการ
17. นายจรัล       มานิตย์   กรรมการ
18. นายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
19. อาจารย์ ทันตแพทย์ วิชัย    วิวัฒน์คุณูปการ กรรมการและเลขานุการ
20. นางจริยา     กิจสมพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานและวางแผนกลยุทธ์ของแผนงานเพื่อกระตุ้นสนับสนุน ให้เกิดจิตสำนึก และกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพแก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งแวดล้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ อันส่งผลต่อบุคลากรและบัณฑิตให้มีแนวคิด จิตสำนึกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
3. กลั่นกรองโครงการในองค์กร ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายแผนงานเครือข่ายคณะทันตแพทสร้างเสริมสุข
4. พิจารณาเสนอนโยบาย แนวทางกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรทันตแพทย์เป็นสุขทั้งกายและใจ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการบริหารเครือข่าย
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ
 
 
 


 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1